Drukuj
Kategoria: Informacje dla rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoKasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Urząd Gminy informuje, iż firma LAS-R Sp. z o. o., w związku z realizacją zadania: „Wykonywanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu tucholskiego Gminy Gostycyn i Kęsowo.” wg umowy nr OR.032.9.2020 z dnia 18.02.2020 r., od 02.03.2020 r. będzie wykonywać prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach, uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów urządzania lasów zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Kęsowo do publicznego wglądu. O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta, w późniejszym terminie. Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.