Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Od 1 września 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3.164 zł 80 gr,
• 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.877 zł 40 gr. 

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenia/zawieszenia emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 20 sierpnia 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2018 r. (4.521 zł 08 gr.)

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy