Główny Lekarz Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u dzikich ptaków na terytorium Polski.

Obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) podtypu H5N8 potwierdzono w próbkach zbiorczych pobranych od 5 padłych dzikich kaczek i 1 mewy. Zwłoki ptaków (łącznie znaleziono ok. 50 sztuk padłych ptaków) znaleziono w pobliżu zbiornika wodnego Dąbie (gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie).

Powyższy przypadek HPAI został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym, w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym InstytucieBadawczym w Puławach (wyniki otrzymane w dniu 5 listopada 2016 r.). Zwłoki ptaków zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Wykrycie grypy ptaków podtypu H5N8 u ptaków dzikich nie powoduje utraty statusu państwa wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Jednocześnie wszyscy hodowcy drobiu, w szczególności posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne;

Ponadto, hodowcy powinni notyfikować do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, urzędowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.


Jak uchronić się przed afrykańskim pomorem świń (ASF)

 • Zabezpiecz budynki, w których przebywają zwierzęta oraz pasze przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków,
 • Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach do budynków gospodarczych w których przebywają zwierzęta oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa,
 • Stosuj odzież ochronną
 • Nie wpuszczaj osób postronnych do budynków inwentarskich,
 • Zwróć szczególną uwagę na zwierzęta domowe takie jak psy i koty, które mają kontakt ze światem zewnętrznym gospodarstwa i mogą przenieść choroby do wewnątrz stada.

Jak uchronić się przed rozprzestrzenianiem się zjadliwej grypy ptaków.

ZAKAZ:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

NAKAZ:

 • Przetrzymywać drób lub inne ptaki w gospodarstwie w zamkniętych obiektach, ograniczając ich kontakt z dzikimi ptakami,
 • Zabezpieczyć paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków oraz gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
 • Stosować przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzież ochronną oraz obuwie ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym budynku,
 • Stosować przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasady higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • Oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu.


HODOWCO !!!

Pamiętaj o zgłoszeniu do Inspekcji Weterynaryjnej, albo najbliższego podmiot świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu
u drobiu następujących objawów klinicznych:

1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł,
niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.

Informuję, że w sytuacji udowodnienia hodowcy braku stosowania w swoim gospodarstwie przedmiotowych zasad, traci on w sytuacji wystąpienia ogniska choroby prawo do uzyskania odszkodowania ze środków budżetu państwa, a dodatkowo naraża się na wszczęcie w stosunku do niego postępowania karnego.Inspekcja Weterynaryjna prowadzi szkolenia informacyjne, przeprowadza kontrole zasad przestrzegania ograniczeń i zakazów wynikających z przepisów prawa. W świetle powyższego bulwersują i budzą poważne obawy sytuacje świadczące
o braku odpowiedzialności ze strony hodowców drobiu, szczególnie prowadzących małe hodowle przydomowe. Stwierdzenie w gospodarstwie ogniska ptasiej grypy , spowoduje zlikwidowanie wszystkich stad w promieniu 3 km od wykrytego ogniska.


Informuję także o wejściu w życie Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r.( Dz. U. z 2016 r. , poz.2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Proszę hodowców o zapoznanie się z wyżej wymienionym rozporządzeniem i zwróceniem szczególnej uwagi na wymienione powyżej zakazy oraz nakazy.

{webgallery}hapai{/webgallery}