Skip to main content

Bądź legalnie - abolicja.gov.pl

abolicja thunibOd 1 stycznia 2012 roku rusza abolicja dla cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają w Polsce. Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt będą musieli złożyć wnioski do właściwego wojewody. Wnioski będzie można składać przez sześć miesięcy.

 

 

Od 1 stycznia 2012 roku rusza abolicja dla cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają w Polsce. Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt będą musieli złożyć wnioski do właściwego wojewody. Wnioski będzie można składać przez sześć miesięcy.

Kto może skorzystać z abolicji

Z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce:

  1. nieprzerwanie* co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, których pobyt jest nielegalny w dniu wejścia             w życie ustawy, czyli 1 stycznia 2012 roku;* Nieprzerwanie, czyli gdy żadna z przerw w pobycie cudzoziemca w Polsce nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w badanym okresie. Chyba że przerwa była spowodowana wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę we wspomnianych warunkach lub była spowodowana leczeniem.
  2. oraz cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce:
  • nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu i których pobyt w Polsce jest nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy;
  • wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.


Na jak długo cudzoziemiec zalegalizuje swój pobyt

Zalegalizowanie pobytu odbędzie się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które będzie udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce. Postępowania w tych sprawach poprowadzą wojewodowie oraz Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o abolicję

Wnioski o zalegalizowanie pobytu w Polsce cudzoziemcy powinni składać przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 stycznia 2012 r. do dnia 2 lipca 2012 r.

Gdzie można składać wnioski o abolicję

Od 1 stycznia 2012 roku wnioski o zalegalizowanie swojego pobytu cudzoziemcy będą musieli złożyć                  u wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu. Wnioski o zalegalizowanie swojego pobytu cudzoziemcy będą musieli złożyć (osobiście lub pocztą) w wydziale lub oddziale do spraw cudzoziemców urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu.

Kiedy nastąpi odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie w trybie abolicji

Cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji gdy:

  • nie będzie spełniał wymogów do udzielenia tego zezwolenia;
  • jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane przez inne państwo obszaru Schengen;
  • w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia został złożony wniosek lub zostały przedstawione dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;
  • w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź używał takiego dokumentu jako autentycznego;
  • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa                     i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;
  • jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany i zostały tam umieszczone na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

 

Telefon Informacyjny w sprawie abolicji

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców działa telefon informacyjny, pod którym można uzyskać informacje         na temat abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie.

Telefon (22) 601-75-25 czynny będzie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 8.15 do 16.15. W środy od godziny 15.00 do 20.00. Informacje udzielane będą w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, wietnamskim.

 

Podstawa prawna

Ustawa z 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach. (Dz. U. z 2011 r. Nr 191, poz. 1133).

Adres Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, gdzie będą przyjmowane wnioski:

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

Budynek B, III piętro, p. 33

poniedziałek, czwartek, piątek 800 – 1500

wtorek 800– 1745

środa 800– 1200
telefon: (52) 349-7349, (52) 349-7580, (52) 349-7247, (52) 349-7240,
fax: (52) 349-7242
http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.