Skip to main content

Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Kęsowie

zozWójt Gminy Kęsowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie ul. Łąkowa 1, 89-506 Kęsowo.

Termin składania ofert 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (planowany termin ukazania się ogłoszenia w Gazecie Wyborczej - dodatek Komunikaty to 29 listopada 2011 r.).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać  TUTAJ lub w siedzibie Urzędu Gminy w Kęsowie tel. 52 3344091.

zoz

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie ul. Łąkowa 1, 89-506 Kęsowo.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać niezbędne wymogi:

 • Posiadać wykształcenie wyższe (preferowane medyczne) oraz wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika.
 • Posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.
 • Z konkursu wykluczone są osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 • Posiadać obywatelstwo polskie.
 • Mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.
 • Posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:   
 • Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora SP ZOZ, w szczególności (potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia oraz potwierdzające pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo potwierdzające trzyletni staż pracy i ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie)
 • Opis przebiegu pracy zawodowej.
 • Opinię o pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia.
 • Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł.  
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym w rozumieniu prawa pracy.
 • Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek  i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko  dyrektora. 

 

Konkurs prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kęsowo Zarządzeniem nr 59/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku. Zarządzenie nr 59/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kęsowo.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu do składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Termin składania ofert 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (planowany termin ukazania się ogłoszenia w Gazecie Wyborczej - dodatek Komunikaty to 29 listopada 2011 r.).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać  TUTAJ lub w siedzibie Urzędu Gminy w Kęsowie tel. 52 3344091.