Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji 2022 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będą mogły skorzystać dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzone w latach 2007 — 2015. Turnus rehabilitacyjny ze schorzeniami układu oddechowego zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu. Dzieci ze schorzeniami układu ruchu będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu.

 

TURNUSY REHABILITACUJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

W okresie wakacji 2022 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 63 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2007 — 2015 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny z wadami postawy i chorobami układu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w okresie od 1 1 do 31 lipca). Dzieci ze schorzeniami układu oddechowego będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu (w okresie od 1 1 do 31 sierpnia).

Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

 1. Stan zdrowia dziecka.
 2. Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
 3. Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

l . Choroby narządu ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.

 1. Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.
 2. Dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się.

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:

I     Stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym, powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego.

 1. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagającej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego.
 2. Choroba zakaźna w fazie ostrej.
 3. Czynna choroba nowotworowa.
 4. Padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu).
 5. Zaburzenia psychiczne uniemożliwiające lub bardzo znacznie utrudniające wzajemne kontakty i współżycie z otoczeniem. W szczególności nerwice z natręctwem i nerwice lękowe, stany depresyjne i psychozy, zaburzenia zachowania, niedorozwoje umysłowe, uzależnienie od środków psychoaktywnych, moczenie

nocne.

 1. Niezdolność do samoobsługi.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Rozwoju wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Wnioski można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2 (informacja o stanie zdrowia dziecka i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz załącznikiem nr 6 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) należy złożyć w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS do 27 maja 2022 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS w Bydgoszczy tel. 52 3415261 wew. 110 lub 220, PT KRUS w Grudziądzu tel. 56 4621241 wew. 305 lub 308 oraz PT KRUS we Włocławku tel. 54 2333356 wew. 132 lub 116.