Skip to main content
Urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych

Urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych

Jeśli uprawiasz, magazynujesz, pakujesz, sortujesz, wprowadzasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczasz na terytorium RP bulwy ziemniaków konsumpcyjnych i/lub ziemniaków przemysłowych, w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich - musisz być wpisany do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Obowiązek wpisu do rejestru dotyczy w szczególności:

·         wszystkich producentów bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki, uprawiających ziemniaki na powierzchni

powyżej 1,5 ha, także tych wykorzystujących ziemniaki wyłącznie na własne potrzeby,

 ·         producentów bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki, uprawiających ziemniaki na powierzchni

poniżej 1,5 ha i wprowadzających przedmiotowe bulwy ziemniaka do obrotu,

 ·         wszystkich podmiotów prowadzących sprzedaż bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki, w tym sprzedających na rynkach hurtowych lub przemieszczających bulwy ziemniaków do innych państw członkowskich UE, z wyłączeniem podmiotów nieprofesjonalnych zajmujących się wyłącznie obrotem (handlem) dla ostatecznego odbiorcy (sklepy detaliczne, zieleniaki).

W celu dopełnienia obowiązku wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych należy złożyć wniosek o wpis do Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu.

 

OZNAKOWANIE ZIEMNIAKÓW KONSUMPCYJNYCH i/lub PRZEMYSŁOWYCH

 

 

INDYWIDUALNY NUMER WPISU DO URZĘDOWEGO REJESTRU PODMIOTÓW PROFESJONALNYCH składa się z:

PL

00

/

00

/

  000000

 

 

* kod

województwa

 

* kod powiatu

 

* kolejny numer
w województwie

 

                                                              *zgodnie z przepisami o statystyce publicznej

Podmiotowi wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych nadawany jest indywidualny numer rejestracyjny, którym posługuje się przy oznakowaniu bulw ziemniaków wprowadzanych do obrotu.

Oznakowanie bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki może posiadać formę np. naklejki, etykiety i musi być umieszczone w sposób trwały i widoczny na każdym opakowaniu jednostkowym (worek, skrzynka, itp.) przed wyprowadzeniem ziemniaków z gospodarstwa.

Podmiot, który wykonuje działalność wymagającą wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych bez uzyskania ww. wpisu, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

Podmiot, który wprowadza do obrotu ziemniaki inne niż sadzeniaki bez ich właściwego oznakowania, podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.