Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. 

Najpiękniejszy witacz dożynkowy

W tegorocznych Dożynkach Gminnych pierwsze miejsce w konkursie na "Najpiękniejszy witacz dożynkowy" wygrało sołectwo Przymuszewo. Gratulujemy.

Wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Kęsowo.

MiejscowośćDataGodzina
Piastoszyn ul. Główna numery: 9, 12, 15A, 29A, Spółdzielcza 4, 6, Leśna 4, 6, i przyległe5 września0800-1030

Więcej informacji na stronie operatora

Spotkanie z Panem Mateuszem Morawieckim

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panem Mateuszem Morawieckim, które odbędzie się 3 września (sobota) o godzinie 16:30 w Szkole Podstawowej w Żalnie.

Stypendia szkolne

Szanowni Państwo, informujemy, że wnioski na stypendia szkolne można składać od 1 września 2022 r. Wniosek wraz za załącznikami dostępny są w dziale karty usług w zakładce Referat Oświaty.

Ogłoszenia otwartego konkursu z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na realizację w okresie 19 września 2022 do 31 grudnia 2022 r., zadania publicznego z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej – działalność wspierająca rozwój dzieci i młodzieży z gminy Kęsowo w dyscyplinie: piłka ręczna oraz piłka nożna.

Szczegóły konkursu dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej.

Zmiany w przepisach prawa podatkowego z zakresu Niskich podatków

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tucholi informuje, że organizuje wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” szkolenie nt.  „Zmiany w przepisach prawa podatkowego z zakresu Niskich podatków”, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia (wtorek) 2022 r. o godz. 10:00 w budynku dworca w Tucholi –  Lokalne Centrum Rozwoju w Tucholi, sala konferencyjna II piętro (ul. Kolejowa 4, Tuchola; budynek dworca, wejście ze szczytu budynku od strony parkingu). 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/2

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Data ważności: od godz. 12:00 dnia 24.08.2022r. do godz. 24:00 dnia 24.08.2022r.

Żrodło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Kęsowo.

MiejscowośćDataGodzina
Brzuchowo 2 (magazyn zbożowy(, Jeleńcz 49, i przylegle.24 sierpnia0800-1530

Więcej informacji na stronie operatora

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/2

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h. Miejscami grad.

Data ważności: od godz. 12:00 dnia 23.08.2022r. do godz. 24:00 dnia 23.08.2022r.

Żrodło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/2

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Data ważności: od godz. 13:00 dnia 22.08.2022r. do godz. 20:00 dnia 22.08.2022r.

Żrodło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Nowy rok szkolny już tuż tuż. Rodzicu, złóż wniosek o 300 plus!

Już niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny, który wiąże się z zakupem przyborów szkolnych i książek. Pomocny w tych wydatkach  jest  program "Dobry Start". Warto się pospieszyć i złożyć wniosek o 300 plus jak najszybciej, bo od daty jego wysłania zależy, kiedy otrzymamy świadczenie.

Wójt Gminy Kęsowo

OGŁASZA NABÓR NA NIŻEJ WYMIENIONE STANOWISKO PRACY

inspektor w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy w Kęsowie

1. Nazwa i adres  jednostki:

Urząd Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo

2. Określenie stanowiska:

inspektor

3. Wymagania stawiane kandydatowi:

3. 1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem kandydata,

d) nieposzlakowana opinia,

e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f) wykształcenie średnie, preferowane wyższe.

g) co najmniej roczny staż pracy

3. 2. Wymagania dodatkowe:

a) komunikatywność, dyspozycyjność i systematyczność,

b) umiejętność pracy w zespole i szybkiego podejmowania decyzji,

c) rzetelność,

d) odpowiedzialność,

e) zdolności organizacyjne,

f ) odporność na stres,

g) kreatywność,

h) wysoka kultura osobista,

i) podstawowa znajomość pakietu Office i obsługa poczty elektronicznej.

 

 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-  praca w całym wymiarze czasu pracy,

- Urząd Gminy w Kęsowie nie jest zakładem pracy chronionej,

- pomieszczenia Urzędu znajdują się na parterze i piętrze w budynku w Kęsowie, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo. Jest zapewniony podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

 

5.  Zakres zadań na stanowisku:

 1. Obsługa spisów powszechnych
 2. Geodezja i kartografia:
 • numeracja porządkowa nieruchomości,
 • nazewnictwo placów i ulic
 1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, lokalizacja inwestycji.
 2. Gospodarowanie nieruchomościami:
 • Użyczenia nieruchomości
 1. Gospodarka komunalna.
 • zgłoszenia robót, budów, wnioski o pozwolenia na budowę
 • utrzymanie, eksploatacja i zarządzanie obiektami i urządzeniami komunalnymi
 • zarządzanie cmentarzami
 1. Drogownictwo i system komunikacyjny:
 • zarządzanie drogami,
 • organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • nadzór nad wykorzystaniem dróg,
 • system komunikacyjny.
 1. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych.

 

6. Okres zatrudnienia:

1) umowa na czas określony 6 miesięcy, z możliwością dalszego zatrudnienia.

7. Planowany termin rozpoczęcia pracy:

Od września 2022 r.

8. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV), w tym: adres do korespondencji, nr telefonu,

2) list motywacyjny,

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie kandydata potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

6) świadectwa pracy,

7) opinie z poprzednich miejsc pracy, a także inne dokumenty w tym m.in. opinie z aktualnego miejsca pracy, organizacji do których należy,

8) oświadczenie o niekaralności oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

9) dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie,

10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie. Dokumenty aplikacyjne powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony.

9. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty na stanowisko objęte naborem przyjmowane będą do dnia 29 sierpnia 2022 roku do godz. 12:00 w sekretariacie, pokój 2, Urzędu Gminy w Kęsowie. Dokumenty mogą być również przesłane, w powyższym terminie, na adres Urzędu Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo. Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Kęsowie.

Dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, a na niej należy umieścić napis: „Dokumenty  aplikacyjne na stanowisko inspektora” oraz informację o miejscu zamieszkania oraz telefonie kontaktowym.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się po wstępnym sprawdzeniu ofert. Kandydaci zostaną o terminie powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kęsowo (bip.kesowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.

 W dniu 17.08.2022 r. ogłasza się przedmiotowy nabór na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kęsowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kęsowo.

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż średniego samochodu pożarniczego marki Berliet.

Dodatek węglowy

W dniu 11.08.2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

„14-stka” będzie wypłacana bez wniosku. Seniorze nie daj się oszukać!

Już 25 sierpnia ZUS zacznie wypłacać dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternastą emeryturę. „14-stka” będzie wypłacona z urzędu, dlatego nie trzeba o nią wnioskować, ani składać jakichkolwiek dokumentów. ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu i proponują „załatwienie” 14. emerytury.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/2

Przebieg: prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Data ważności:  od godz. 12:00 dnia 16.08.2022 do godz. 24:00 dnia 16.08.2022

Żrodło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Uwaga Seniorzy...

19 września 2022 o godzinie 15.00 rusza Uniwersytet III Wieku przy Bydgoskiej Szkole Gospodarki filia w Kęsowie. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00. Koszt semestru to 75 złotych ( 8 wykładów w ciągu semestru). Potrzebne będzie złożenie deklaracji.