Harmonogram wykładów w i semestrze roku akademickiego 2021/2022

Poniżej przedstawiamy harmonogram wykładów w II semestrze

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie tucholskim w 2023 r.

W Powiecie Tucholskim w 2023 roku funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021 r. poz. 945) starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną dla mieszkańców powiatu.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie tucholskim w 2023 r.

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Tucholski realizuje od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

W Powiecie Tucholskim zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jeden punkt usytuowany jest w 5 lokalach gminnych.

Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

Mikropożyczka to do 100 000 zł dla mikroprzedsiębiorstw, które działają nie dłużej niż 5 lat. Najatrakcyjniejsze oprocentowanie przysługuje firmom, które działają krócej niż 3 lata – 3,81%. Pożyczkę można przeznaczyć na inwestycje w rozwój działalności, takie jak np. zakup wyposażenia lub maszyny, remont nowego lokalu.

Dotacje dla rolnictwa – I krajowy webinar 2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Pyskowicach informuje o planowanym na 1 lutego 2023 r. o godz. 11.00 webinarium z udziałem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka,  dotyczącym pomocy dla rolników. Podczas spotkania omawiane będą m.in. tematy wsparcia na inwestycje i zmiany w dopłatach bezpośrednich.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1

Przebieg: Miejscami obserwowane są i prognozowane słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Data ważności: od godz. 08:40 dnia 26.01.2023r. do godz. 13:30 dnia 26.01.2023r.

Obszar: Dotyczy powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski

Źrodło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni 

Informacja o wynikach konkursu na zadania publiczne

Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 stycznia 2023 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej, zostały przyznane dotacje ze środków publicznych na dofinansowanie niżej wymienionych zadań.

Seminarium dla seniorów w tematyce cyberbezpieczeństwa

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2023 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na zasadach analogicznych jak w roku 2022.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie
dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U. poz. 2742), zwanego dalej Rozporządzeniem, wydanego na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, z późn. zm.) informuje, że w dniach od 18 do 31 stycznia 2023 roku, można składać  „Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”.

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny, w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

 • zgłosił do dnia 15 maja 2022 r. do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanego w dalszej części IRZ,oznakowanie łącznie co najmniej 10 sztuk zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonych w siedzibie stadaposiadacza tych zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.;
 • zgłosił do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy do IRZ, oznakowanie co najmniej 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonego w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia od dnia 1 kwietnia 2022 r.;
 • prowadził do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa);
 • spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
  a) prowadzi produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r.o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370),

  b) temu rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. oraz ten rolnik lub jego małżonek złożył w 2022 r. wniosek o przyznanie tej pomocy,

  c) temu rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano płatność za zazielenienie na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. oraz ten rolnik lub jego małżonek złożył w 2022 r. wniosek o przyznanie tej płatności, z tym że w przypadku gdy grunty orne rolnika lub jego małżonka obejmują mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 i 2022 r. rolnik lub jego małżonek podał co najmniej dwie różne uprawy w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 rustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), a uprawa główna w 2021 i 2022 r. nie zajmuje więcej niż 75% tych gruntów ornych,

  d) zrealizował operację obejmującą inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu oraz spełnia warunki, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na tę operację w ramach poddziałania: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 lub „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020,

  e) zrealizował operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 obejmującą inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu oraz realizuje zobowiązania związane z pomocą finansową przyznaną na tę operację,

  f) zrealizował operację typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 
  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 oraz realizuje zobowiązania związane z pomocą finansową przyznaną na tę operację,
  g) wytwarza energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687) zlokalizowanej w gospodarstwie rolnym tego rolnika,
  h) zrealizował inwestycję zlokalizowaną w gospodarstwie rolnym tego rolnika polegającą na wykonaniu: urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych, na realizację którego uzyskał pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687), zwanej dalej „Prawem wodnym”, lub stawu, na wykonanie którego dokonał zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 9 Prawa wodnego.

przyznanie pomocy może ubiegać się także rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny, w przypadku, gdy:

 • ten rolnik lub jego małżonek spełnił warunek przejęcia w całości gospodarstwa rolnego, za który przyznano mu punkty na podstawie kryteriów wyboru stosowanych w poddziałaniu „Pomoc w rozpoczęciu działalności
  gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, oraz temu rolnikowi lub jego małżonkowi wypłacono pierwszą ratę pomocy finansowej przyznanej na operację typu „Premie dla młodych rolników” w ramach tego poddziałania;
 • ten rolnik lub jego małżonek w dniu przejęcia w całości gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, wszedł w posiadanie wszystkich zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa), posiadanych w tym dniu przez osobę, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonka tej osoby, i których oznakowanie zgłosiła osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby;
 • ten rolnik lub jego małżonek prowadził do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa);
 • rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby spełnił lub spełniła warunki, o których mowa w pkt. I ppkt 1, 2 i 4.

W przypadku śmierci rolnika o pomoc może się ubiegać małżonek rolnika w przypadku gdy:

 • spełnia warunki do przyznania tej pomocy i do dnia śmierci rolnika wspólnie prowadzili działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa); 
 • złoży wniosek o przyznanie pomocy:
  a) w terminie składania wniosków wskazanym w Ogłoszeniu Prezesa w przypadku, gdy śmierć rolnika nastąpiła nprzed złożeniem przez rolnika wniosku o przyznanie pomocy,

  b) nie później niż do dnia 15 marca 2023 r. w przypadku, gdy śmierć rolnika nastąpiła w okresie od dnia złożenia przez rolnika wniosku o przyznanie pomocy do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy, składa się elektronicznie za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR w Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Załączniki, które nie zostaną dołączone do wniosku o przyznanie pomocy złożonego za pośrednictwem formularza, mogą zostać złożone do kierownika biura powiatowego Agencji bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji albo za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub placówki podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, w terminie składania wniosków o przyznanie pomocy.

Wysokość pomocy zostanie ustalona w oparciu o przedziały kwotowe określone w Rozporządzeniu. Pomoc przyznaje się danemu rolnikowi tylko raz, jej maksymalna wysokość nie może być wyższa niż równowartość w złotych 15 000 euro.

Decyzje w sprawie o przyznanie pomocy zostaną wydawane w terminie 45 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków. Przyznana kwota pomocy zostanie przekazana na rachunek rolnika wskazany w ewidencji producentów w miesiącu wydania przez Kierownika biura powiatowego Agencji, decyzji o przyznaniu pomocy.

Informacje na temat pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.gov.pl/web/arimr i www.gov.pl/web/rolnictwo

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Modernizacja gospodarstw rolnych – zmiany programu oraz nabory planowane w 2023 r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników na szkolenie hybrydowe pn. „Modernizacja gospodarstw rolnych – zmiany programu oraz nabory planowane w 2023 r.”, które odbędzie się 20 stycznia 2023 r. o godz. 10:00.

Nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Kęsowie od poniedziałku 16 stycznia 2023 r. zostaje uruchomione przyjmowanie wniosków o preferencyjny zakup węgla na rok 2023. Wnioski  należy składać najpóźniej do 17 lutego 2023 r. w biurze nr 8 Urzędu Gminy.

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim we Żalnie, które odbędzie się 26 stycznia 2023 r. o godzinie 1700, w spawie wyboru nowego sołtysa

Wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Kęsowo.

MiejscowośćDataGodzina
Piastoszyn ul. Widokowa, i przyległe17 stycznia0900-1230

Więcej informacji na stronie operatora

Wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Kęsowo.

MiejscowośćDataGodzina

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości:
Kęsowo ul. Chojnicka, Dębowa, Słoneczna, Zaułek, Główna 1, Tuchółka od numeru 2 do 12 oraz 16, i przyległe.

Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

21 marca0730-1400

Więcej informacji na stronie operatora

Coraz więcej kontroli zwolnień na Kujawach i Pomorzu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie kontroluje zwolnienia lekarskie, a także zmniejsza świadczenia, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Liczba kontroli w regionie wzrosła o niemal 62 proc.