Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kęsowa

 Zakres działalności:

 • Wspieranie wszechstronnego i zróżnicowanego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Kęsowa
 • Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym
 • Działanie na rzecz zwiększenia udziału młodych ludzi w życiu publicznym
 • Poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja
 • Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki

 

Zarząd:

Prezes: Aleksandra Grubczak

Wiceprezes: Radzio Anna

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno

Zakres działalności:

 • Wspieranie wszechstronnego i zróżnicowanego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego sołectwa Żalno
 • Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym
 • Działanie na rzecz zwiększania udziału młodych ludzi oraz samotnych i niepełnosprawnych w życiu publicznym
 • Poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja
 • Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki

 

Zarząd:

Prezes: Ewa Szczypiorska

Wiceprezes: Lucyna Zdanowska

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji wsi Piastoszyn

Zakres działalności:

 • Działanie na rzecz rozwoju i promocji wsi Piastoszyn
 • Propagowanie walorów wsi Piastoszyn m.in. turystycznych i agroturystycznych oraz działania na rzecz ich ochrony
 • Dokumentowanie i propagowanie historii wsi Piastoszyn
 • Inicjowanie oraz prowadzenie działań oświatowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych , rekreacyjnych itp. we wsi Piastoszyn i na jej rzecz
 • Wszelkie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej
 • Kreowanie postaw patriotycznych oraz zasad moralnych i etycznych
 • Integrowanie różnych środowisk społecznych wokół zagadnień dotyczących wsi Piastoszyn, o których mowa wyżej

 

Zarząd:

Prezes:Ewa Wróblewska

Wiceprezes:Tomasz Gumiński

Sekretarz:Jarosław Wróblewski

Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo

 Zakres działalności:

 • Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego
 • Wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego, oświatowego poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań służących tym celom
 • Czynny udział w tworzeniu demokratycznego Państwa opartego na zasadzie jawności i przejrzystości
 • Pozyskiwanie środków na działalność dostępnych funduszy pomocowych i innych
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych
 • Budowanie świadomości obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
 • Promowanie regionu we wszystkich tego aspektach
 • Integracja, aktywizacja i pomoc inwalidom, osobom niepełnosprawnym, starszym i potrzebującym
 • Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki

 

Zarząd:

Prezes:Kamila Zimorska

Skarbnik:Małgorzata Krygowska

 

Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa

 Zakres działalności:

 • Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego
 • Wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego i oświatowego poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań służących tym celom
 • Czynny udział w tworzeniu demokratycznego państwa opartego na zasadzie jawności i przejrzystości
 • Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych i innych
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych
 • Budowanie świadomości obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
 • Promowanie regionu we wszystkich tego aspektach
 • Integracja, aktywizacja i pomoc inwalidom, osobom niepełnosprawnym, starszym i potrzebującym

 

Zarząd:

Prezes: Karol Gutsze

Sekretarz: Janina Marciniak

 

Stowarzyszenie Bractwo motocyklowe Magneto Żalno –Tuchola

 Zakres działalności:

 • Edukacja bezpieczeństwa drogowego
 • Prowadzenie działalności sportowej i kulturalnej
 • Turystyka Borów Tucholskich i jej propagowanie na terenie i poza granicami kraju

 

Zarząd:

Prezes:Janusz Mindykowski

 

Stowarzyszenie miłośników jeziora Czarnego

 Celem stowarzyszenia jest harmonizacja ochrony przyrody z rozwojem turystyki rekreacyjnej, wypoczynkowej i wędkarskiej na obszarze jeziora "Czarnego" o działanie na rzecz ochrony przyrody i rozwijania edukacji ekologicznej, w tym promocja różnych aspektów ekologicznego stylu życia, - działanie w celu restytucji zanikających gatunków ryb i ptactwa wodnego, o propagowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej, - ochrona łowisk i zwalczanie kłusownictwa, - współpraca z samorządami oraz zakładami pracy w zakresie popularyzacji sportu wędkarskiego oraz rekreacji, - czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju gminy i powiatu. - stowarzyszenie będzie współpracowało z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami w zakresie ochrony wód i środowiska.

 

Zarząd:

Prezes:Zenon Kukawiec

Sekretarz:Danuta Kukawiec

Skarbnik:Jerzy Senske

 

Uczniowski Klub Sportowy „Poraj” Żalno

 Zakres działalności:

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe, bazę materialną oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu, a także pomoc ze strony samorządu terytorialnego. W ramach zadań własnych zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym z dnia 08.03.1991 r.
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw ruchowych dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania klubu
 • Organizowanie zajęć i imprez sportowych dla uczniów szkoły w celu rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
 • Organizowanie wszystkim uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i rekreacyjnych klubu

 

Zarząd:

Prezes:Dariusz Szulc

Sekreatarz:Bartosz Babiński

 

Międzyszkolny Klub Sportowy w Kęsowie

 Zakres działalności:

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
 • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowejj
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
 • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych

 

Zarząd:

Prezes:Katarzyna Bałazy

Sekreatarz:Sabina Smaglińska-Biesek

 

Stowarzyszenie Bizon Tuchółka

 Zakres działalności:

 • Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na działanie stowarzyszenia
 • Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej dla członków Stowarzyszenia, mieszkańców wsi Tuchółka oraz mieszkańców gminy Kęsowo
 • Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych dla swoich członków, mieszkańców wsi Tuchółka oraz mieszkańców gminy Kęsowo
 • Udział w turniejach organizowanych w gminie Kęsowo oraz powiecie tucholskim
 • Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej
 • Propagowanie idei fair play
 • Współpraca i wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia
 • Prowadzenie działań integrujących członków Stowarzyszenia

 

Zarząd:

Prezes:Maciej Muzolf

Wiceprezes:Wojciech Weltrowski

Sekreatarz:Artur Weltrowski

Skarbnik:Wojciech Szylke

 

Sportowa Gmina Kęsowo

 Prowadzenie działalności sportowej, edukacyjnej, promocyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.

 

Zarząd:

Prezes:Adam Dończyk