Regulamin wędkowania - jezioro Czarne w Kęsowie

REGULAMIN WĘDKOWANIA

Regulamin wędkowania jezioro Czarne w Kęsowie

 

INFORMACJE OGÓLNE

Poniższy regulamin obowiązuje od 01.07.2022 r.

Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie w trakcie jego obowiązywania są publikowane na stronie www.kesowo.pl

Wędkujący na wodach jeziora Czarnego w Kęsowie zobowiązani są przestrzegać przepisów wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r., (z późniejszymi zmianami), rozporządzeń do ww. ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Gmina Kęsowo udostępnia do amatorskiego połowu ryb jezioro Czarne w Kęsowie.

Na łowiskach ogólnie udostępnionych prowadzona jest gospodarka rybacko-wędkarska.

 

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO POŁOWU RYB

Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca zezwolenie oraz kartę wędkarską.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 w ramach uprawnień i dziennego limitu swojego opiekuna prawnego (mogą one wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę) oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

W ramach jednego zezwolenia może wędkować współmałżonek lub osoba towarzysząca w wieku do lat 14 przy zachowaniu limitów obowiązujących dla danego zezwolenia. Osobie takiej wędkarz udostępnia 1 swoją wędkę w ramach swego stanowiska.  

 

WĘDKARZ MA OBOWIĄZEK

Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną wypuszczać do wody.

Utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

W przypadku zauważenia kłusownictwa lub zanieczyszczenia środowiska natychmiast zawiadomić o tym Urząd Gminy w Kęsowie nr tel. 607726899

Przed połowem ustalić czy łowisko jest udostępnione do wędkowania i jakie obowiązują na nim zasady.

W czasie wędkowania nadzorować swoje wędki.

Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Należy zachować odległość między stanowiskami (10 metrów na brzegu, 25 metrów między łodziami, 50 metrów między łodzią a brzegiem)

 

ZABRANIA SIĘ

Łowić ryby szarpakiem z łodzi.

Budować pomosty, kładki i platformy bez zgody właściciela wody.

Stosować nadmierne ilości zanęt – w ilości większej niż 0,5 litra na dobę.

Używać jako przynętę: rybę niewymiarową, rybę z innego łowiska, wędkując  lodu rybę żywą lub martwą, stosować trolling

 

LIMITY POŁOWU, WYMIARY ORAZ OKRESY OCHRONNE

Uwaga: na łowiskach limitowanych i specjalnych mogą zostać wprowadzone inne limity połowu, wymiary oraz okresy ochronne. W przypadku wprowadzenia takich zmian aktualne informacje zawsze pojawią się w trakcie zakupu oraz na zakupionym zezwoleniu.

Ponadto aktualne zasady obowiązujące na łowiskach można znaleźć na stronie www.kesowo.pl.

Dla wszystkich złowionych ryb obowiązuje limit dobowy 4kg. Okaz powyżej 4kg wyczerpuje  limit dobowy. Ponadto dla niżej wymienionych gatunków obowiązują wymiary i okresy ochronne oraz dobowe limity ilościowe:

Stosuje się przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW rozdz. 9 paragraf 8.

tablica ryby

 

PORY I SPOSOBY WĘDKOWANIA

W dzień (tj. od wschodu do zachodu słońca) - z brzegu, z lodu i z łodzi

W nocy (tj. od zachodu do wschodu słońca) - tylko z brzegu

Tylko z łodzi wiosłowych.

 

DOZWOLONA ILOŚĆ WĘDEK

Wędkowanie z brzegu - 2 zwykłe wędki lub 1 spinning lub 1 muchówka.

Wędkowanie z łodzi - 2 zwykłe wędki lub 1 spinning  lub 1 muchówka.

Wędkowanie z lodu - 1 wędka

 

TERMINY WĘDKOWANIA

Z brzegu i z lodu: od 1 stycznia do 31 grudnia

Z  łodzi: od 1 maja lub 1 czerwca do 15 listopada lub 30 listopada lub 31 grudnia.

 

KONTROLA WĘDKUJĄCYCH

Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli: Policji, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, Straży Leśnej, Straży Łowieckiej oraz uprawnionym pracownikom Gminy Kęsowo.

Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu pociąga za sobą konsekwencje karne wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz jest podstawą do wycofania zezwolenia bez odszkodowania.

Zauważone przypadki kłusownictwa oraz zanieczyszczania środowiska prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Kęsowo nr tel. 607726899

 


 

W celu uiszczenia opłaty za połów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Kęsowie pod numerem telefonu 523344091 wew. 15