Skip to main content
Stypendium szkolne / Zasiłek szkolny

Stypendium szkolne / Zasiłek szkolny


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  4.  Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kęsowo

Wymagane dokumenty

Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się:

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

STYPENDIA:

  • 1  – 15 września w przypadku uczniów
  • 1 – 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów (w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – wnioski należy złożyć do dnia 15 lutego danego roku szkolnego).

ZASIŁKI

  • o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

Tryb odwoławczy

Istnieje możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.

Kryterium dochodowe: 600 zł / os

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów. Przyznane stypendium szkolne będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja poniesionych kosztów. Potwierdzeniem wyżej wymienionych kosztów będą oryginały rachunków, faktur oraz innych imiennych dokumentów.

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego oraz sytuację materialna rodziny ucznia