Skip to main content
Zbywanie nieruchomości

Zbywanie nieruchomości


Podstawa prawna

  1. art. 37 i następne Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań nieruchomości (Dz. U. 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z póżn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64 poz. 592 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  • Wniosek sporządzony samodzielnie.
  • Załącznik graficzny lub wskazanie numeru ewidencyjnego działki.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

Całość sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia aktu notarialnego trwa około pięciu miesięcy, a w przypadku braku księgi wieczystej lub konieczności dokonania podziału geodezyjnego około jednego roku.

Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. W przypadku przetargu - uczestnik przetargu może w ciągu 7 dni złożyć do Wójta Gminy Kęsowo skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Uwagi

Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury przedstawia sprawę Wójtowi Gminy Kęsowo, który podejmuje decyzję o wszczęciu procedury sprzedaży nieruchomości. Przygotowany zostaje projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. Następnie Rada Gminy w Kęsowie podejmuję uchwałę. Kolejno zleca się przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości – wycenę nieruchomości, w przypadku konieczności podział geodezyjny. Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kęsowo, stronie internetowej Gminy oraz w prasie. Następnie ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zwraca się nie później niż w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu. W przypadku działek sklasyfikowanych jest jako użytki rolne, przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Nabywcy, który nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, następuje pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu. W przypadku skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Nabywcy ceny sprzedaży nieruchomości.