Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego


Podstawa prawna

  • Art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 poz. 1741 z późń. zm.). 2
  • Cz. II kol. 2 i 3 pkt 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późń. zm.).

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
  • Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  • Dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) wnioskodawcy do wglądu.

Opłata

  • opłata skarbowa – 50,00 zł

Płatne na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

Termin

Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku, przy postępowaniu wyjaśniającym do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, pełnomocnika lub osoby, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Wniosek o dokonanie transkrypcji może być złożony od wybranego Kierownika USC.

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczpospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Obywatel polski, który zawarł małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego i nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć o