Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Udostępnienie rejestru wyborców

Udostępnienie rejestru wyborców


Podstawa prawna

  • Art. 18 §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późń. zm.)

Wymagane dokumenty

Opłata

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację, bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo do Sądu Rejonowego w Tucholi.

Uwagi

Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców w sprawie:

  • pominięcie wyborcy w rejestrze; - wpisania do rejestru osoby, która nie miała prawa wpisania;
  • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru;
  • ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje na obszarze gminy.