Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 391).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawie wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 212).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23).

Wymagane dokumenty

Załączniki:

 • 1 kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy. 

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • osoba, która ma wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. w takim przypadku do wniosku należy załączyć do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osoba, która nosi nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania Wydanie dowodu osobistego  może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

W razie wątpliwości co do obywatelstwa osoby, która składa wniosek o wydanie dowodu osobistego załącza się dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa. Od dnia 1 marca 2015 roku nie ma już obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego. Osoby które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego , mogą je przedłożyć przy składaniu wniosku, co umożliwi zdecydowanie szybszą jego realizację.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby i obywatelstwo polskie i uprawnia do przekraczania granicy między państwami członkowskimi UE.

Do posiadania dowodu osobistego zobowiązana jest każda osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkująca na terytorium RP:

 • od ukończenia 18 roku życia,

Terminy ważności dowodów osobistych:

 • 10 lat od daty jego wydania- dla osób, które ukończyły 5 rok życia;
 • 5 lat od daty jego wydania - dla osób które nie ukończyły 5 lat

Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się w razie:

 • zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym;
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności
 • utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Wniosek składa:

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu
 • Osoba powyżej 5 roku życia, dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się :

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku :
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.