Podstawa prawna

Art. 28 §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Nie pobiera się.

 

Termin

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Uwagi

Podanie należy złożyć do Wójta Gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.


Podstawa prawna

Art. 27 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Nie pobiera się.

 

Termin

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Uwagi

Wniosek do Wójta Gminy należy złożyć najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów.


Podstawa prawna

Art. 28 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodek Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Nie pobiera się.

 

Termin

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Uwagi

Podanie należy złożyć do Wójta Gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.


Podstawa prawna

 • Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.z 2012 r. poz. 788 ze zm.),
 • Art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 Nr 212 poz. 1264 z późń. zm.),
 • Cz. I kol. IV pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

 • Dowody osobiste matki dziecka i jej męża (obcokrajowiec - paszport) - do wglądu.
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka, jeśli akt małżeństwa został sporządzony w innym USC.
 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli został sporządzony w innym USC.

 

Opłata

Zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Termin

Niezwłocznie po złożeniu wniosku

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Kęsowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Uwagi

Jeżeli dziecko ukończyło lat 13 do nadania nazwiska męża matki potrzebna jest jego zgoda, wyrażona osobiście.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.

Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.


Podstawa prawna

 • Art. 34 i 35 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 Nr 212 poz. 1264 z późń. zm.),
 • Cz. I kol.2 i 3 pkt 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.),
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:

W kraju:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie całości lub części księgi stanu cywilnego,
 • podanie i oświadczenie strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
 • inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchań świadków), e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Za granicą:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu, podlegającego odtworzeniu, o ile akt sporządzony był na terenach Polski, a obecnie znajdujących się w granicach państw powstałych po ZSRR,
 • podanie wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu,
 • inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchań stron i świadków), e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłata

 • opłata skarbowa – 39,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa,

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku, przy postępowaniu wyjaśniającym do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kęsowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi

Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.

Podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, dokumenty pośrednie w postaci świadectw szkolnych, wypisów z księgi wieczystej i innych aktów stanu cywilnego.

Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy czynności tej dokonuje się w USC m.st. Warszawy.

Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub pełnomocnik oraz osoby, które wykażą w tym interes prawny.


Podstawa prawna

Rozdział 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Nie pobiera się.

 

Termin

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Uwagi

Wniosek do Wójta Gminy należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, Wójt Gminy w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach - Strona 1/2 wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.

Wyborca może cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów przez złożenie stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy, w której sporządzono akt.


Podstawa prawna

 • Art. 942 i 945 oraz art. 951, 956 i 957 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)
 • Cz.I kol.2i3 pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej;
 • Dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzaniu testamentu (do wglądu).

 

Opłata

 • za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy – 22,00 zł

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Testament sporządzony jest w dniu zgłoszenia się spadkodawcy wraz ze świadkami do Urzędu Gminy w Kęsowie.

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Uwagi

Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:

 • kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niewidomy, głuchy lub niemy;
 • kto nie może czytać i pisać;
 • kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
 • skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.


Podstawa prawna

 • Art. 35 i 36 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo ao aktach stanu cywilnego ( DZ.U. z 2014r. poz 1741 z późn. zm.)
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.),
 • Cz. II kol. 2i3 pkt 1 ppkt 10 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz 783).

 

Wymagane dokumenty

Od 1 marca 2015r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.

Powyższe może jednak wydłużyć załatwienie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą realizację

 

Opłata

 • 39 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji,

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się w formię czynności materialno-technicznej.

Sprawa jest załatwiana po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do bazy Usług Stanu Cywilnego czas nie dłuższy niż 10 dni .

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie sprostowania aktu stanu cywilnego przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej stronie, Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Kierownika USC.

 

Uwagi

Akt stanu cywilnego może być sprostowany przez Kierownika USC, który ten akt sporządził.

Sprostowanie aktu może nastąpić na wniosek osoby której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora bądź z urzędu.


Podstawa prawna

 • Art. 18 §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późń. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Termin

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację, bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo do Sądu Rejonowego w Tucholi.

 

Uwagi

Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców w sprawie:

 • pominięcie wyborcy w rejestrze; - wpisania do rejestru osoby, która nie miała prawa wpisania;
 • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru;
 • ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje na obszarze gminy.

Podstawa prawna

 • Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2052 r. poz. 2082),
 • Art. 18 i 63 Ustawy z dnia 28 listopada 2014r.. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 1741 z późn.zm.),
 • Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

 • Ważny dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport )- do wglądu
 • Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec- mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
 • W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo przedstawia dokument potwierdzający ciążę- zaświadczenie lekarskie.

 

Opłata

Zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Termin

Niezwłocznie po złożeniu wniosku

 

Tryb odwoławczy

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

 

Uwagi

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC,

Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie że ojcem dziecka jest mąż matki ( czyli po upływie 300 dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, nieważnienie lub separację małżeństwa)

Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nie narodzonego jeżeli zostało poczęte

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem USC, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub ojca, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta ( burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy.


Podstawa prawna

 • Art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 poz. 1741 z późń. zm.). 2
 • Cz. II kol. 2 i 3 pkt 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późń. zm.).

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
 • Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 • Dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) wnioskodawcy do wglądu.

 

Opłata

 • opłata skarbowa – 50,00 zł

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku, przy postępowaniu wyjaśniającym do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, pełnomocnika lub osoby, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Wniosek o dokonanie transkrypcji może być złożony od wybranego Kierownika USC.

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczpospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Obywatel polski, który zawarł małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego i nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć o


Podstawa prawna

 • Art. 19 i 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późń. zm.),
 • W przypadku cudzoziemców art. 18 §9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późń. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158 poz. 941).

 

Wymagane dokumenty

Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem, aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania.

Wniosek można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć:

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część B Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony , na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
 • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opłata

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Termin

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego (Sądu Rejonowego w Tucholi) za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Każdy może wnieść do Wójta Gminy reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Wójta Gminy do właściwego miejscowo sądu rejonowego (Sądu Rejonowego w Tucholi).

 

Uwagi

Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób stale zamieszkałych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, które nie są zameldowane na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione , że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem.

To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd,, a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów.

Stałe zamieszkanie i związanie z Gminą Kęsowo można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem.

Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie Gminy Kęsowo może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 391).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawie wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 212).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23).

 

Wymagane dokumenty

Załączniki:

1 kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy. 

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • osoba, która ma wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. w takim przypadku do wniosku należy załączyć do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osoba, która nosi nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania Wydanie dowodu osobistego  może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

W razie wątpliwości co do obywatelstwa osoby, która składa wniosek o wydanie dowodu osobistego załącza się dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa. Od dnia 1 marca 2015 roku nie ma już obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego. Osoby które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego , mogą je przedłożyć przy składaniu wniosku, co umożliwi zdecydowanie szybszą jego realizację.

 

Opłata

Nie pobiera się.

 

Termin

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Uwagi

 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby i obywatelstwo polskie i uprawnia do przekraczania granicy między państwami członkowskimi UE.

Do posiadania dowodu osobistego zobowiązana jest każda osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkująca na terytorium RP:

 • od ukończenia 18 roku życia,

Terminy ważności dowodów osobistych:

 • 10 lat od daty jego wydania- dla osób, które ukończyły 5 rok życia;
 • 5 lat od daty jego wydania - dla osób które nie ukończyły 5 lat

Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się w razie:

 • zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym;
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności
 • utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Wniosek składa:

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu
 • Osoba powyżej 5 roku życia, dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się :

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku :
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 391).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.z 2015 roku, poz. 212).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23).

 

Wymagane dokumenty

 • Brak (ewentualnie do wglądu inny dokument potwierdzający tożsamość osoby).
  Zgłoszenia dokonuje się ustnie, w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie konsularnym. Zawiadomienie o utracie wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty.

 

Opłata

Nie pobiera się.

 

Termin

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Uwagi

W przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych zgłosić utratę dowodu osobistego może rodzic albo opiekun prawny lub kurator ustanowiony przez sąd.

W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nienadającej się pokonać przeszkody, zawiadomienie może dokonać pełnomocnik po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.

UWAGA! Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwej gminy.

Osoba, która znalazła własny dowód osobisty zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do niezwłocznego zwrócenia go organowi, który wydał ten dokument.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Może również bez zbędnej zwłoki przekazać znaleziony dowód osobisty posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dowodu osobistego może również zawiadomić najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

W przypadku upływu terminu ważności, uszkodzenia lub z powodu innej przyczyny utrudniającej posługiwanie się dowodem osobistym, wniosek o wymianę składa się niezwłocznie.


Podstawa prawna

 1. Art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.).
 2. §19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 58, poz. 942).

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Nie pobiera się.

 

Termin

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Uwagi

Brak