Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
Odsłony: 1069

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 391).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawie wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 212).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23).

 

Wymagane dokumenty

Załączniki:

1 kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy. 

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

W razie wątpliwości co do obywatelstwa osoby, która składa wniosek o wydanie dowodu osobistego załącza się dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa. Od dnia 1 marca 2015 roku nie ma już obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego. Osoby które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego , mogą je przedłożyć przy składaniu wniosku, co umożliwi zdecydowanie szybszą jego realizację.

 

Opłata

Nie pobiera się.

 

Termin

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Uwagi

 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby i obywatelstwo polskie i uprawnia do przekraczania granicy między państwami członkowskimi UE.

Do posiadania dowodu osobistego zobowiązana jest każda osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkująca na terytorium RP:

Terminy ważności dowodów osobistych:

Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się w razie:

Wniosek składa:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się :