Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 388).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015, poz. 1852).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23).

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Nie pobiera się.

 

Termin

Niezwłocznie, po złożeniu formularza meldunkowego wydaje się zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

 

Uwagi

Zameldowania na pobyt stały należy dokonać przed upływem 30 dni, licząc od dnia przybycia.

Zameldowanie służy celom ewidencyjnym i potwierdza fakt pobytu w tym lokalu.

Zameldowania na pobyt stały można dokonywać bez uprzedniego wymeldowywania się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Istnieje możliwość zameldowania się na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego albo pobytu stałego i pobytu czasowego.

W tej sytuacji należy wypełnić i podpisać formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" zgłaszając w organie gminy wymagane dane i wypełnić formularz "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego". Zameldowania na pobyt stały można dokonać osobiście, bądź przez pełnomocnika, który musi wylegitymować się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu. pełnomocnik musi pokazać do wglądu dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.