Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Termin

Niezwłocznie. 

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

 

Uwagi

Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

W sytuacji wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu, osoba zainteresowana zgłasza to organowi gminy poprzez wypełnienie i podpisanie formularza "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego".

Wymeldowania się z pobytu czasowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, który musi wylegitymować się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu. Pełnomocnik musi pokazać do wglądu dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.