Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

Ponadto jeżeli posiadają Państwo: 

Dotyczy cudzoziemców:

Od 1 marca 2015r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.

Powyższe może jednak wydłużyć załatwienie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą realizację

 

Opłata

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

 

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa( w zależności od sytuacji).

Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązani są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed wybranym kierownikiem USC lub konsulem.

W momencie składania zapewnienia nupturienci mogą podjąć decyzję o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci pochodzących z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Małżeństwo nie może być zawarte przed Kierownikiem USC, przed upływem miesiąca od dnia kiedy osoby które zamierzają je zawrzeć, złożyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa,

Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo,

W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą zostać odebrane poza urzędem stanu cywilnego, na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo jeżeli:

Zasady zawierania związków małżeńskich poza Urzędem Stanu Cywilnego w Kęsowie: