Podstawa prawna

  • Art. 4 ustawy z 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  • Cz. III kol. 2 i 3 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).
  • Art. 76 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1741 z późn.zm.)

 

Wymagane dokumenty

Załączniki:

  • dokument potwierdzający istnienie ważnego względu do skrócenia terminu;
  • dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)- do wglądu.

 

Opłata

  • opłata skarbowa – 39,00 zł

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kęsowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu udziela się na piśmie.