Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
Odsłony: 320

Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 10 dni ( termin otrzymania zaświadczenia uzależniony jest od otrzymania dokumentów stanu cywilnego z innych urzędów stanu cywilnego)

 

Tryb odwoławczy

Osoby których czynność dotyczy, mogą złoożyć wniosek od Sądu Rejonowego w Tucholi o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

Uwagi

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia.

Osoba która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP Składa zagraniczny dokument stanu cywilnego bądź inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

O wydanie zaświadczenia przez konsula może wystąpić obywatel, a jeśli pozostawał w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.