Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
Odsłony: 614

Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Termin

Niezwłocznie po złożeniu wniosku

 

Tryb odwoławczy

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

 

Uwagi

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC,

Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie że ojcem dziecka jest mąż matki ( czyli po upływie 300 dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, nieważnienie lub separację małżeństwa)

Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nie narodzonego jeżeli zostało poczęte

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem USC, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub ojca, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta ( burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy.