Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220 poz. 1414 ze zm).
 • Cz. I kol.2 i 3 pkt 7 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

 • Podanie;
 • Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy;
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa (osoby, które pozostawały lub pozostają w związku małżeńskim);
 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dziecko;
 • Zgoda na zmianę nazwiska lub imienia wyrażona osobiście przed kierownikiem usc lub pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym. (Zgoda nie jest wymagana, jeżeli drugi z rodziców nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Wówczas należy złożyć odpis aktu zgonu drugiego z rodziców, odpis orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej. W razie braku porozumienia między rodzicami, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka);
 • Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę imienia/nazwiska;
 • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu - oryginały do wglądu;
 • Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Opłata

 • opłata skarbowa – 37,00 zł

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie jest wnoszone za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kęsowie.

 

Uwagi

Wniosek składa się osobiście do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy (lub ostatnie miejsce pobytu stałego).

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP.

Dopuszcza się złożenie wniosku w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.