Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
Odsłony: 574

Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie jest wnoszone za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kęsowie.

 

Uwagi

Wniosek składa się osobiście do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy (lub ostatnie miejsce pobytu stałego).

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP.

Dopuszcza się złożenie wniosku w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami, w szczególności, gdy dotyczą zmiany: