Podstawa prawna

  • Art. 92-95 i art. 145 ust. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 1741 z późń. zm.),

 

Wymagane dokumenty

  • Karta zgonu oraz dowód osobisty osoby zmarłej.
  • W przypadku sekcji zwłok- zezwolenie prokuratora.
  • Osoba zgłaszająca zgon wina posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.

 

Opłata

Sporządzenie aktu zgonu jest zwolnione z opłaty.

 

Termin

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Kęsowie przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Uwagi

Zgon rejestruje Kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu  albo miejsce znalezienia zwłok.

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

  • małżonku lub dzieciach zmarłego,
  • najbliższych krewnych lub powinowatych,
  • osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w których nastąpił zgon,
  • osobach, które były obecne przy zgonie, lub naocznie się o nim przekonały
  • administratorze domu

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, w ciągu 24 godz. od zgonu.