Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej sporządzony samodzielnie, wniosek winien zawierać dane identyfikujące wnioskodawcę.
 • Określenie rodzaju ulgi będącej przedmiotem wniosku.
 • Uzasadnienie wniosku – podanie okoliczności umożliwiających zapłatę podatku w późniejszym terminie.
 • Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację finansową, na która powołuje się podatnik.

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminach:

 • 14 dni od dnia otrzymania decyzji
 • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

Brak


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 293, poz. 1726).

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej sporządzony samodzielnie, wniosek winien zawierać dane identyfikujące wnioskodawcę.
 • Określenie rodzaju ulgi będącej przedmiotem wniosku.
 • Uzasadnienie wniosku – podanie okoliczności umożliwiających zapłatę podatku w późniejszym terminie.
 • Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację finansową, na która powołuje się podatnik przedsiębiorca np. znaczne obniżenie sprzedaży, produkcji, zdarzenie losowe.
 • Informacja o otrzymanej pomocy publicznej z okresu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku oraz w roku bieżącym.

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminach:

 • 14 dni od dnia otrzymania decyzji
 • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

Brak


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej sporządzony samodzielnie, wniosek winien zawierać dane identyfikujące wnioskodawcę.
 • Określenie rodzaju ulgi będącej przedmiotem wniosku.
 • Uzasadnienie wniosku – podanie okoliczności umożliwiających zapłatę zaległego podatku w późniejszym terminie.
 • Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację finansową, na która powołuje się podatnik przedsiębiorca np. znaczne obniżenie sprzedaży, produkcji, zdarzenie losowe.
 • Informacja o otrzymanej pomocy publicznej z okresu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku oraz w roku bieżącym.

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminach:

 • 14 dni od dnia otrzymania decyzji
 • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

Brak


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo.

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminach:

 • 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
 • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

Terminy płatności podatku leśnego – wymienione w decyzji podatkowej:

 • I rata – do 15 marca ,
 • II rata - do 15 maja ,
 • III rata – do 15 września,
 • IV rata – do 15 listopada

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo.

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminach:

 • 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
 • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

Brak


Podstawa prawna

 • 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 • Uchwała Nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo.

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminach:

 • 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
 • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

Terminy płatności podatku od nieruchomości – wymienione w decyzji podatkowej:

 • I rata – do 15 marca ,
 • II rata - do 15 maja ,
 • III rata – do 15 września,
 • IV rata – do 15 listopada.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 • Uchwała Nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo.

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminach:

 • 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
 • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawne są zobowiązane obliczony podatek od nieruchomości – bez wezwania - wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 poz. 716),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
 • Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

 

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych sporządzona na formularzu DT-l oraz załącznik DT-1/A do deklaracji.
 • Decyzja o czasowym wycofaniu z ruchu - w przypadku czasowego wyrejestrowania pojazdu.
 • Kopia faktury lub umowy kupna – sprzedaży w przypadku sprzedaży potwierdzone przez Wydział Komunikacji.
 • W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę wysokości zadeklarowanego podatku należy złożyć korektę deklaracji.

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminach:

 • 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
 • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

Podatek płatny jest w dwóch ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września roku podatkowego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
 • Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo.

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminach:

 • 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
 • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

Terminy płatności podatku rolnego- wymienione w decyzji podatkowej:

 • I rata- do 15 marca,
 • II rata- do 15 maja,
 • III rata- do 15 września,
 • IV rata- do 15 listopada.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
 • Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo.

 

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu DR-l oraz załącznik nr 4a do deklaracji.
 • Kserokopia lub oryginał do wglądu akt notarialny.
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 15 stycznia – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Ponadto podatnik podatku rolnego, w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany mającej wpływ na wielkości podatku rolnego, zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty.

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminach:

 • 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
 • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane obliczony podatek rolny – bez wezwania - wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie ulgi żołnierskiej sporządzony samodzielnie.
 • Zaświadczenie o okresie odbywania zasadniczej służby wojskowej lub kserokopię książeczki wojskowej.

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminach:

 • 14 dni od dnia otrzymania decyzji
 • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

Zwolnienie, a następnie ulga jest udzielana na wniosek podatnika.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330). 3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późń. zm.).

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zwrot opłaty skarbowej, który powinien zawierać: dane identyfikujące wnioskodawcę, kwotę zwrotu; określenie czynności urzędowej, której nie dokonano lub zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), których nie wydano, nazwę organu do którego złożono wniosek, sposób dokonania zwrotu opłaty (na konto bankowe, na adres domowy, bądź odbiór w kasie)- sporządzony samodzielnie.
 • Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub jego poświadczona kopia.

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie 30 dni od dnia odebrania decyzji, jednakże nie wcześniej niż po jej uprawomocnieniu tj., na 15-ty dzień od dnia jej otrzymania.

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3. Odwołanie wnosi się do za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi

Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli: -mimo zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej,

 • mimo zapłacenia nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 • w chwili dokonania wpłaty była świadczeniem nienależnym.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje na rachunek bankowy wnioskodawcy lub w kasie urzędu bądź przekazem pocztowym. W przypadku dokonania zwrotu opłaty skarbowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres domowy, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o opłatę pocztową.

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty skarbowej. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, której ma być zwrócona ciążył solidarnie na kilku osobach lub jednostkach , decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej` z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej sporządzony samodzielnie.
 • Zestawienie faktur (faktury dołączone oryginały).
 • Decyzja o potwierdzeniu udzielenia użytkowania budynku inwentarskiego.
 • Oświadczenie o braku korzystania z innych źródeł pomocy na tę inwestycję ze środków publicznych.

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminach:

 • 14 dni od dnia otrzymania decyzji
 • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

Ulga przyznana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunków nakładów inwestycyjnych.

Ulga trwa maksymalnie 15 lat. 

Ulga jest udzielana na wniosek podatnika


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej sporządzony samodzielnie, wniosek winien zawierać dane identyfikujące wnioskodawcę.
 • Określenie rodzaju ulgi będącej przedmiotem wniosku.
 • Uzasadnienie wniosku,.
 • Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację finansową, na którą powołuje się podatnik przedsiębiorca np. znaczne obniżenie sprzedaży, produkcji, zdarzenie losowe.
 • Informacja o otrzymanej pomocy publicznej z okresu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku oraz w roku bieżącym.

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminach:

 • 14 dni od dnia otrzymania decyzji
 • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

W celu oceny sytuacji przedstawionej we wniosku organ podatkowy może zażądać uzupełnienie złożonego wniosku o dokumenty potwierdzające dochody i wydatki, może również żądać oświadczenia o stanie majątkowym.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 293, poz. 1726).

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł,

Zapłaty dokonuje się w dniu złożenia wniosku,

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Tryb odwoławczy

W razie odmowy wydania zaświadczenia wydane jest postanowienie, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

Uwagi

Nie podlegają opłacie skarbowej wydane zaświadczenia do przedłożenia w sprawach: administracyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent strukturalnych, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej.

Jeżeli zapłata podatku została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się że podatnik do dnia upływu terminu ustalonego w decyzji nie posiada zaległości podatkowych.

Organ podatkowy określa wysokość zaległości podatkowych na dzień wydania zaświadczenia.