Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789)

 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek.
  • Oryginały lub kopie faktur dokumentujące zakup oleju napędowego.

 

Opłata

Za potwierdzenie faktur za zgodność z oryginałem pobiera się 5 zł.

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminach:

  • 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
  • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

Wniosek należy złożyć: 1. Od 1 lutego do ostatniego dnia lutego za okres od 1 września do 31 stycznia. 2. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia za okres od 1 lutego do 31 lipca.

Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.