Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Podatki

Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł,

Zapłaty dokonuje się w dniu złożenia wniosku,

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Tryb odwoławczy

W razie odmowy wydania zaświadczenia wydane jest postanowienie, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

Uwagi

Nie podlegają opłacie skarbowej wydane zaświadczenia do przedłożenia w sprawach: administracyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent strukturalnych, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej.