Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),

 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udzielenie zwolnienia, a po upływie zwolnienia ulgi sporządzony samodzielnie.
  • Akt notarialny.
  • Oświadczenie o braku pokrewieństwa w linii prostej.
  • Oświadczenie o źródle pochodzenia środków pieniężnych na inwestycje - własne czy z dopłatą do odsetek z linii kredytowej ANR (załącznik lub sporządzony samodzielnie).

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminach:

  • 14 dni od dnia otrzymania decyzji
  • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Uwagi

Zwolnienie, a następnie ulga jest udzielana na wniosek podatnika.