Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Podatki

Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie 30 dni od dnia odebrania decyzji, jednakże nie wcześniej niż po jej uprawomocnieniu tj., na 15-ty dzień od dnia jej otrzymania.

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3. Odwołanie wnosi się do za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi

Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli: -mimo zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej,

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje na rachunek bankowy wnioskodawcy lub w kasie urzędu bądź przekazem pocztowym. W przypadku dokonania zwrotu opłaty skarbowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres domowy, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o opłatę pocztową.

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty skarbowej. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, której ma być zwrócona ciążył solidarnie na kilku osobach lub jednostkach , decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej` z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.