Podstawa prawna

Art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze miasta i gminy sporządzony samodzielnie,

Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię licencji,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 • cennik;
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

 

Opłata

Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy zależy od okresu ważności zezwolenia:

 • do 1 roku- 100 zł,
 • do 2 lat- 150 zł,
 • do 3 lat- 200 zł,
 • do 4 lat- 250 zł,
 • do 5lat - 300 zł,
 • dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% powyższej opłaty.

Za zmianę zezwolenia opłata wynosi 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726)

 

Termin

Termin rozpatrywania zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA).

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji - zezwolenia.

 

Uwagi

Zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób na terenie powiatu wydaje Starosta, a na terenie województwa, kraju- Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego.