Flaga EU

W dniu 16 czerwca bieżącego roku w Kęsowie  została podpisana  umowy pomiędzy Gminą Kęsowo a firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Generalnym Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 010428C Bralewnica – Wielki Mędromierz, na działkach o nr ewid. 740/23, 748, obręb Kęsowo, gmina Kęsowo”zrealizuje zadnie do dnia 15 września 2016 r.

Zakres robót obejmuje: Przebudowę drogi gminnej która polegać będzie na wykonaniu poszerzenia jezdni z 3,50 na 4,00m, wykorytowanie istniejącego pobocza, celem wykonania warstw konstrukcyjnych na poszerzenie jezdni z lewej i prawej  jej strony na całej długości przebudowanej drogi gminnej, średnia szerokość poszerzenia podbudowy wynosi 0,30m, szerokość poszerzenia należy dopasować do zaplanowanej niwelety drogi gminnej,

Do istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy wykonać nowe warstwy na poszerzeniach, tj. 15 cm warstwy odsączającej z piasku oraz 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm i warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej z betonu o grubości 4cm. Szerokość warstwy po poszerzeniu 4,10m. Stare powierzchnie warstw należy oczyścić, a w przypadku konstrukcji niezwiązanych należy je zagęścić. Ułożoną i zagęszczoną warstwę wiążącą należy skropić emulsją asfaltową, ułożenie geokompozytu o szerokości co najmniej 1,00m po każdej stronie połącznia i przykryć całość fragmentu nawierzchni nad geokompozytem nową warstwą ścieralną z mieszanki mineralo – bitumicznej z betonu gr. 4cm. Szerokość warswy ścieralnej 4,00m

  • wykonanie nakładki z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej – tj. warstwa   
  • ścieralna gr. 4 cm, o powierzchni jezdni ( warstwa ścieralna) 5930 m²
  • umocowanie pobocza tłuczniem betonowym, szerokości 2 x 0,50m – 1390 m²