Oficjalna strona Gminy Kęsowo

UWAGA ROLNICY !

ug tabliczkaUrząd Gminy Kęsowie uprzejmie informuje, iż w dniach od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r., można składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub kopie faktur VAT za okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Powyższy wniosek można składać w Urzędzie Gminy w Kęsowie pokój nr 10.

Informujemy również, iż w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 roku ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2042) stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w dniach od 1 do 29 kwietnia 2016 roku.

Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Tucholi

ug tabliczkaZapraszamy mieszkańców na spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Tucholi, Panem Krzysztofem Bodzińskim, 11 lutego o godzinie 13.00 w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie.

 

Czytaj więcej...

Odpowiedź Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie suszy w roku 2015

ug tabliczkaW związku z wątpliwościami rolników kierowanych do członków komisji powołanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego szacującej suszę Wójt Gminy Kęsowo zwrócił się dnia 10.12.2015 r. do wojewody celem wyjaśnienia różnic w sposobie szacowania strat w uprawach rolnych w poszczególnych gminach. Odpowiedz w załączniku.

Unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać!!!

dowodDowód osobisty, zgłoszony jako utracony, jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Poza tym, informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym, zgłoszonym jako utracony, może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

Zmiana terminu nieodpłatnej pomocy prawnej i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim.

ug tabliczkaInformujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Tucholski będzie realizował od dnia 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wobec powyższego w Powiecie Tucholskim zostanie utworzonych 6 punktów pomocy prawnej, w których od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust.1 ww. ustawy.

Czytaj więcej...

Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w miejscowości Żalno

wiatrakowaW dniu 30 listopada 2015 roku ukazała się wstępna lista rankingowa dofinansowania inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Inwestycja Gminy Kęsowo pod nazwą „Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w miejscowości Żalno, gmina Kęsowo” znalazła się na 29 pozycji, gdzie możliwość dofinansowanie otrzymały w 2016 roku wnioski samorządów do 22 pozycji.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych

ug tabliczkaWójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.01.2016 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej zostały przyznane dotacje ze środków publicznych na dofinansowanie zadań: 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, 2. Kultura i sztuka.

Wyniki można pobrać pod tym adresem

XVI Sesja Rady Gminy w Kęsowie

rgInformujemy, że na dzień 28 stycznia br. (czwartek) o godzinie 1100 w WDK Kęsowo zwołana została XVI Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

Czytaj więcej...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

azbest thunibWzorem lat ubiegłych również w bieżącym roku Gmina Kęsowo będzie ubiegała się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – głównie eternitowych pokryć dachowych – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W związku z tym do dnia 5 lutego 2016 roku Urząd Gminy Kęsowo (Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury – pok. nr 5, tel. 523344091 wew. 15) przyjmuje wnioski od mieszkańców gminy planujących w 2015 roku wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest. Druk do pobrania tutaj.

Czytaj więcej...

Harmonogram zebrań wiejskich

ug tabliczkaSerdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa w zebraniach wiejskich w swoich sołectwach. Szczegółowy harmonogram zebrań znajdziecie Państwo w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej...

Prace komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2016

ug tabliczkaWójt Gminy Kęsowo zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (z wyjątkiem organizacji i podmiotów biorących udział w konkursie) do zgłaszania swoich kandydatów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2016.

Czytaj więcej...

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2015 rok

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) właściwe jednostki organizacyjne KRUS, co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych.

 

Czytaj więcej...

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim.

ug tabliczkaInformujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Tucholski będzie realizował od dnia 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wobec powyższego w Powiecie Tucholskim zostanie utworzonych 6 punktów pomocy prawnej, w których od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust.1 ww. ustawy.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

ug tabliczkaWójt Gminy Kęsowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2016 roku.

Czytaj więcej...

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2016 r.

krusUchwałą nr 13 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 grudnia 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

HERB szary

Dane kontakowe

Urząd Gminy w Kęsowie


ul. Główna 11
 89-506 Kęsowo


Telefony: 52 3344091, 52 3344089
Fax: 52 3344022
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.