Przebudowa drogi gminnej nr 010405C

W dniu 27 lipca 2023 roku Gmina Kęsowo podpisała umowę o przyznanie pomocy na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 010405C w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Piastoszyn polegającej na przebudowie jezdni i zjazdów”.

Jest to zadanie związane z realizacją operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Projekt ten dofinansowany będzie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania zostaną wykonane: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe oraz roboty inne. Długość planowanej przebudowy drogi to około 0,716 km.

 

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to 31.11.2024 r.

Całkowita wartość zadania: 1 086 812,79 zł

Dofinansowanie: 691 538,00 zł (63,63%)

Wkład własny gminy: 395 274,79 zł