Skip to main content
Umorzenia oraz odroczenia i rozłożenia należności pieniężnych na raty

Umorzenia oraz odroczenia i rozłożenia należności pieniężnych na raty


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330). 3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późń. zm.).

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zwrot opłaty skarbowej, który powinien zawierać: dane identyfikujące wnioskodawcę, kwotę zwrotu; określenie czynności urzędowej, której nie dokonano lub zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), których nie wydano, nazwę organu do którego złożono wniosek, sposób dokonania zwrotu opłaty (na konto bankowe, na adres domowy, bądź odbiór w kasie)- sporządzony samodzielnie.
  • Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub jego poświadczona kopia.

Opłata

Brak

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie 30 dni od dnia odebrania decyzji, jednakże nie wcześniej niż po jej uprawomocnieniu tj., na 15-ty dzień od dnia jej otrzymania.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3. Odwołanie wnosi się do za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli: -mimo zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej,

  • mimo zapłacenia nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
  • w chwili dokonania wpłaty była świadczeniem nienależnym.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje na rachunek bankowy wnioskodawcy lub w kasie urzędu bądź przekazem pocztowym. W przypadku dokonania zwrotu opłaty skarbowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres domowy, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o opłatę pocztową.

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty skarbowej. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, której ma być zwrócona ciążył solidarnie na kilku osobach lub jednostkach , decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej` z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.