Skip to main content
Ulga żołnierska w podatku rolnym

Ulga żołnierska w podatku rolnym


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udzielenie ulgi żołnierskiej sporządzony samodzielnie.
  • Zaświadczenie o okresie odbywania zasadniczej służby wojskowej lub kserokopię książeczki wojskowej.

Opłata

Brak

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminach:

  • 14 dni od dnia otrzymania decyzji
  • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

Uwagi

Zwolnienie, a następnie ulga jest udzielana na wniosek podatnika.