Skip to main content
Umorzenie zaległości podatkowych

Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom nie prowadzącym działalność gospodarczą


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej sporządzony samodzielnie.
  • Zestawienie faktur (faktury dołączone oryginały).
  • Decyzja o potwierdzeniu udzielenia użytkowania budynku inwentarskiego.
  • Oświadczenie o braku korzystania z innych źródeł pomocy na tę inwestycję ze środków publicznych.

Opłata

Brak

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminach:

  • 14 dni od dnia otrzymania decyzji
  • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

Uwagi

Ulga przyznana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunków nakładów inwestycyjnych.

Ulga trwa maksymalnie 15 lat. 

Ulga jest udzielana na wniosek podatnika