Skip to main content
Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą

Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej sporządzony samodzielnie, wniosek winien zawierać dane identyfikujące wnioskodawcę.
  • Określenie rodzaju ulgi będącej przedmiotem wniosku.
  • Uzasadnienie wniosku,.
  • Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację finansową, na którą powołuje się podatnik przedsiębiorca np. znaczne obniżenie sprzedaży, produkcji, zdarzenie losowe.
  • Informacja o otrzymanej pomocy publicznej z okresu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku oraz w roku bieżącym.

Opłata

Brak

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminach:

  • 14 dni od dnia otrzymania decyzji
  • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

Uwagi

W celu oceny sytuacji przedstawionej we wniosku organ podatkowy może zażądać uzupełnienie złożonego wniosku o dokumenty potwierdzające dochody i wydatki, może również żądać oświadczenia o stanie majątkowym.