Skip to main content
Odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatnikom nie prowadzącym działalność gospodarczą

Odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatnikom nie prowadzącym działalność gospodarczą


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej sporządzony samodzielnie, wniosek winien zawierać dane identyfikujące wnioskodawcę.
  • Określenie rodzaju ulgi będącej przedmiotem wniosku.
  • Uzasadnienie wniosku – podanie okoliczności umożliwiających zapłatę podatku w późniejszym terminie.
  • Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację finansową, na która powołuje się podatnik.

Opłata

Brak

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminach:

  • 14 dni od dnia otrzymania decyzji
  • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

Uwagi

Brak