Skip to main content
Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 293, poz. 1726).

Wymagane dokumenty

  • Uzasadniony wniosek (sporządzony samodzielnie) o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego z załącznikami.
    Wniosek powinien zawierać m. in.: dane składającego wniosek, adres, NIP, PESEL, położenie nieruchomości, określenie okresu, jaki ma być ujęty w zaświadczeniu, w jakim celu ma być wydane zaświadczenie.
  • Pisemne wyrażenie zgody podatnika na wydanie zaświadczenia, poświadczone podpisem urzędowym lub notarialny.
  • Dokument potwierdzający, uprawdopodabniający otrzymanie spadku.

Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł,

Zapłaty dokonuje się w dniu złożenia wniosku.

Płatne na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. W przypadku gdzie jest wymagane złożenie oświadczenia podatnika wyrażającego zgodę, termin do wydania zaświadczenia oblicza się od dnia złożenia oświadczenia.

Tryb odwoławczy

W razie odmowy wydania zaświadczenia wydane jest postanowienie, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Uwagi

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa – Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.