Skip to main content
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego i wielkości użytków rolnych

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego i wielkości użytków rolnych


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 293, poz. 1726).

Wymagane dokumenty

Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł,

Zapłaty dokonuje się w dniu złożenia wniosku,

Płatne na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy

W razie odmowy wydania zaświadczenia wydane jest postanowienie, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Uwagi

Nie podlegają opłacie skarbowej wydane zaświadczenia do przedłożenia w sprawach: administracyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent strukturalnych, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej.