Skip to main content
Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 poz. 716),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

Wymagane dokumenty

  • Deklaracja na podatek od środków transportowych sporządzona na formularzu DT-l oraz załącznik DT-1/A do deklaracji.
  • Decyzja o czasowym wycofaniu z ruchu - w przypadku czasowego wyrejestrowania pojazdu.
  • Kopia faktury lub umowy kupna – sprzedaży w przypadku sprzedaży potwierdzone przez Wydział Komunikacji.
  • W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę wysokości zadeklarowanego podatku należy złożyć korektę deklaracji.

Opłata

Brak

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminach:

  • 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
  • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

Uwagi

Podatek płatny jest w dwóch ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września roku podatkowego.