Skip to main content
Podatek rolny (osoby fizyczne)

Podatek rolny (osoby fizyczne)


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
  • Uchwała Nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
  • Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo.

Wymagane dokumenty

Opłata

Brak

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminach:

  • 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
  • 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

Uwagi

Terminy płatności podatku rolnego- wymienione w decyzji podatkowej:

  • I rata- do 15 marca,
  • II rata- do 15 maja,
  • III rata- do 15 września,
  • IV rata- do 15 listopada.