Skip to main content
Zbywanie nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków posiadanej nieruchomości

Zbywanie nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków posiadanej nieruchomości


Podstawa prawna

 1. art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2, pkt 6, Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 2. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 • Wniosek sporządzony samodzielnie.
 • Dokumenty na poparcie wniosku, np. mapka z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Opłata

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej. Wnioskodawca ponosi koszty związane z przygotowaniem działki do sprzedaży tj.:

 • koszty sporządzenia aktu notarialnego,
 • koszty sądowe
 • cenę nabycia lokalu lub działki.

Termin

Całość sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia aktu notarialnego trwa około pięciu miesięcy, a w przypadku braku księgi wieczystej lub konieczności dokonania podziału geodezyjnego około jednego roku.

Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej może nastąpić jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Sposób załatwienia sprawy:

 • Uchwała o sprzedaży
 • Wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kesowo. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej oraz publikację w gazecie lokalnej. 
 • Sporządzenie protokołu uzgodnień.
 • Zawarcie aktu notarialnego.