Skip to main content
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu pod zalesienie

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu pod zalesienie


Podstawa prawna

Art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu pod zalesienie sporządzony samodzielnie. 
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłata

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł - wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Brak