Skip to main content
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości


Podstawa prawna

  1. art. 47a i 47b Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami).
  2. § 5 ust. 3, § 6, § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. 243, poz. 1287)
  3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 125)

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości sporządzony samodzielnie.
  • Potwierdzenie przyjęcia do użytkowania budynku wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
  • W przypadku nieruchomości niezabudowanej należy załączyć wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opłata

Brak opłaty.

Termin

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (art. 35) sprawa powinna być załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

O nadanie numeru porządkowego może wystąpić osoba, która posiada tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo faktycznie władająca taką nieruchomością.

Po wpłynięciu wniosku sprawdza się na mapach ewidencyjnych i sytuacyjnych oraz w odpowiednich rejestrach jaki jest rezerwowany dla danej nieruchomości numer porządkowy. W przypadku, gdy nieruchomość nie miała zarezerwowanego numeru porządkowego, np. w wyniku podziału nieruchomości nadaje się numer określony w rozporządzeniu.

Numer porządkowy może być nadany również z urzędu. Nadanie numeru porządkowego następuje w formie zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym.

Właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, a w przypadku braku właściciela – osoba ujawniona w katastrze nieruchomości zobowiązana jest do umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na budynku lub na ogrodzeniu w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia.