Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie testamentu

Sporządzenie testamentu


Podstawa prawna

  • Art. 942 i 945 oraz art. 951, 956 i 957 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)
  • Cz. I kol.2i3 pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej;
  • Dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzaniu testamentu (do wglądu).

Opłata

  • za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy – 22,00 zł

Płatne na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

Termin

Testament sporządzony jest w dniu zgłoszenia się spadkodawcy wraz ze świadkami do Urzędu Gminy w Kęsowie.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:

  • kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • niewidomy, głuchy lub niemy;
  • kto nie może czytać i pisać;
  • kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
  • skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.