Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa


Podstawa prawna

  • Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2052 r. poz. 2082),
  • Art. 18 i 63 Ustawy z dnia 28 listopada 2014r.. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 1741 z późn.zm.),
  • Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  • Ważny dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport )- do wglądu
  • Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec- mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
  • W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo przedstawia dokument potwierdzający ciążę- zaświadczenie lekarskie.

Opłata

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin

Niezwłocznie po złożeniu wniosku

Tryb odwoławczy

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

Uwagi

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC,

Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie że ojcem dziecka jest mąż matki ( czyli po upływie 300 dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, nieważnienie lub separację małżeństwa)

Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nie narodzonego jeżeli zostało poczęte

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem USC, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub ojca, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta ( burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy.